BAKTERİYOLOJİ

 

BİTKİ PATOJEN BAKTERİLERLE MÜCADELE

 

•Günümüzde,bitkilerde hastalık oluşturan bakterilere karşı spesifik bir bakterisitin bulunmayışı, bakterilerle mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

•Antibiyotikler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

 

Yasal Önlemler

•Bitkilerdehastalıkoluşturanbakteriyeletmenlerinpekçoğu,tohum,yumru,soğan,fidevefidangibiüretimmateryalleriyletaşınmaktadır.

•Yayılmalarıönlemekiçin,YasalÖnlemler’e,başvurulmaktadır.

 

 Kültürel Önlemler

•Hedef

–Bitkiyi Sağlıklı Yetiştirmek

–Hastalık Etmenleri İçin Uygun Koşulları Ortadan Kaldırmak

–Hastalıklara olan dayanıklılığı artırmak,

–Hastalık

–Dayanıklı Çeşit Kullanımı,

–Uygun Yetiştirme Yeri Seçimi

–Ekim Nöbeti ya da Ürün Rotasyonu

–Gübreleme Önlemleri

–Toprak İşleme Önlemleri

–Hastalıksız Tohum ve Üretim Materyalinin Kullanımı

–Yetiştirme Önlemleri

–Yetiştirme Alanında Bakım Önlemleri

–Sulama Önlemleri

–Toprak Solarizasyonu

Biyolojik Mücadele: Parazit canlıların başka canlılar tarafından öldürülmesi veya baskı altında tutulması olayıdır.

Antagonist: Patojeni öldüren veya baskı altına alan faydalı mikoorganizmadır. Virüs, bakteri veya fungusolabilir.

Biyolojikpreparatlar

•Trichodermaharzianum

–T-22

–Tricloflow

•Gliocladiumvirens

–SoilGard

•Bacillussubtilis

-Seranade

•Pseudomonas

–Bligtban

•Agrobacterium

-Nogal, Galltrol-A

•Streptomycesgriseoviridis

–Mycostop

–Actinovate

 

Kimyasal Mücadele

•Bitkilerde zararlı olan birçok fungusve zararlıya karşı mücadelede etkili olan insektisitve fungisitgeliştirilmiştir.

•Ancak, bitki patojeni bakteriler için geliştirilmiş bakterisit bulunmamaktadır.

Kolay uygulanabilirliği, çabuk, kesin ve gözle görülebilir sonuçlar vermesi•çevrekirlenmesi,

•biyolojikdengeninbozulması,•hastalıkvezararlılarınilaçlarakarşıdirençkazanması,

•gıdamaddelerindekalıntısorunları

•Antibiyotikler

•Tohuma uygulanan kimyasallar :hydroxychinolinsulfat, thiram, bronopol

•Yeşil aksam ilaçlamaları olarak bazı fungisitler: bakır oksiklorür, bakır hidroksit, bordo bulamacı, diğer bakır içerikli preparatlar ve mangan veya çinko içerikli Dithiocarbamatlar(Maneb, Mancozeb)

•Dezenfeksiyon maddeleri: formaldehit, potasyum permanganat,