Fungusların Genel Özelikleri

 

  Bugün dünyada, denizde, karada ve havada olmak üzere geniş bir yayılış alanına sahip olan funguslar tahminen 110.000 türe sahiptirler.   Funguslar gıdalarını ya anlı organizmaları enfekte ederek (parazit) veya ölü organik maddeler üzerinden sağlarlar. Sadee ölü organik maddelerle beslenenlere obligat saprofit, sadece anlı dokuya gerek duyanlara obligat parazit, ikisi arasında bulunan gruba ise fakültatif parazit adı verilir.
           Funguslar (Latine: Fungus (Çoğul: Fungi), Yunana: Mykes) eukaryote ve karbonheterotrof anlılardır.
Gelişmeleri için başta karbon (glikoz, sukroz ve maltoz) olmak üzere nitrojen, inorganik maddeler ve bazı büyüme faktörlerini kullanırlar. Fungusların bir çoğu gerek duydukları vitaminleri sentezleyebilmektedirler.
   Daha büyük, çok şekilli ve gerçek bir çekirdek ve çekirdek zarına sahip olmaları bakımından bakterilerden,
   Fotosentetik pigmentleri olmadığı için bitkilerden, alglerden ve mavi-yeşil alglerden farklılık gösterirler.

             Funguslar tek veya çok hüreli, ipliksi yapı oluşturan mikroorganizmalardır.   Funguslar gıdalarını temas ettikleri ortamdan suda erimiş haldedoğrudan doğruya hüre duvarları ve sitoplazmik membran yoluyla alırlar. Ancak basit olmayan ve alamayacakları formda bulunan gıda kaynaklarını, salgıladıkları enzimlerle parçalayarak alabilecekleri forma dönüştürürler.
             Funguslar genel olarak 0-35 ˚’ler arasında yaşayabilirler. Anak opt. Sıaklık 20-30 ˚’ler arasındadır.pH istekleri açısından bakterilerin tersine asidik ortamları tercih ederler. Bir çok tür için opt. pH 6’dır.  Işık, yaşamaları için önemli olmayıp, ancak bazı türlerin sporlanması için gereklidir. Funguslar için gerek gelişmeleri ve gerekse üreyebilmeleri açısından yüksek nemli ortamları tercih ederler.