SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIMININ ÖNEMİ


 

 

SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIMININ ÖNEMİ

 Bitkisel üretimde, uygulanan yetiştirme teknikleri ile kullanılan tarımsal girdiler, esas itibariyle tohumluk çeşidinde var olan genetik ve fizyolojik potansiyelin tam olarak ortaya çıkmasına imkân sağlamak içindir.

Bitki gelişimi için yapılmakta olan gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama vb. uygulamaların tamamı optimum düzeyde olsa bile, hiçbiri üretimi artırmada tohumluk çeşidinin genetik yapısında var olan limitin ötesinde bir katkıda bulunamaz. Dolayısıyla tohumluk çeşidinin ortaya koyduğu verim ve ürünün kalitesi, taşıdığı genetik potansiyel ile doğrudan ilgilidir.

Bitkisel üretimde kendine döllenen türlerde üstün nitelikli sertifikalı tohumluk kullanılmasıyla verimde, diğer yetiştirme ve bakım şartlarına bağlı olarak % 20-30'luk bir artış sağlanabileceği, yabancı döllenen türlerde ise kullanılan hibrit tohumlukların normalden iki-üç kat kadar artış sağlayabildiği bir gerçektir.

Elde edilmesi büyük masraf ve uğraş gerektiren yüksek nitelikli tohumluklar, “sürdürülebilir tarımın” esasları çerçevesinde uygun ekolojilerde ve uygun yetiştirme teknikleri ile yetiştirildiklerinde, potansiyellerini daha iyi göstermektedirler.

Alternatif alanlara yönelik olarak kamu ve özel sektör araştırıcılarının, özel sektör, birlikler ve yayım kuruluşları ile ortaklaşa yürüttükleri araştırma ve demonstrasyon çalışmaları sonucunda başta mısır, kolza ve ayçiçeğinde olmak üzere Trakya'dan Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar değişik alanlarda değişik türlerin ekimlerinde önemli artışlar ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak üstün niteliklere sahip sertifikalı ve hibrit tohumluk talepleri artmıştır.

Ancak, ülkemizin büyük tarım potansiyeli, alternatif türler ve tohumculuk için uygun ekolojik şartları ve bölgesel konumu düşünüldüğünde, tohumculukta bu gün ulaşılan gelişmenin yeterli olmadığı görülmektedir.

Yeni geliştirilen çeşitler, gerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve gerekse de özel sektör kuruluşları tarafından çoğaltılarak üreticilere ulaştırılmaktadır. Kamu kuruluşları, özel sektör için cazip olmayan, buğday, arpa, pamuk ve yem bitkileri gibi kendine döllenen bitkilerde tohum üretimine ağırlık verirken, özel sektör tohumculuk kuruluşları da mısır, ayçiçeği, sebzeler ve sertifikalı patates tohum üretimine ağırlık vermekte, özellikle son yıllarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tohumluk kullanımı ve üretimine destek verilmesi ile özel sektörün ve üçüncü sektör olarak tanımlanan Kooperatiflerin buğday, arpa, tohumluk üretimine girmesi ile bu alanlarda da önemli mesafeler kaydedilmiştir.

 Öte yandan hibrit tohum geliştirme teknolojileri yönüyle daha çok dışa bağımlı bir yapı ile faaliyet gösteren özel tohumculuk kuruluşları üretim ve pazarlama programlarında, özellikle son yıllarda kendi geliştirdikleri çeşitlerin yanında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Araştırma Enstitülerinde ıslah edilen hibrit ve standart çeşitlere de yer vermeye başlamışlardır. 

Tohumluk sertifikasyonu, son kullanıcı durumunda olan tohumluk kullanıcılarının haklarını korumaya yönelik bir hizmettir. Sertifikasyon sayesinde pazara sunulan bitkisel çoğaltım materyalinin genetik safiyeti ile hastalık ve zararlılardan ne ölçüde temiz ve dayanıklı olduğu, çimlenme ve sürme gücü seviyeleri ile nihayet diğer maddeler, tohumlar ve yabancı ot tohumlarından arındırılmışlığının daha önce belirlenmiş olan minimum standartlarla uyumlu olması sağlanmaktadır. Esas itibariyle tohumluk sertifikasyonu ülke içi tohumluk ticaretinde olduğu kadar ülkeler arasındaki tohumluk ticaretinde de son derece öneme sahip bir uygulamadır.

 

Ülkemiz geniş tarımsal topraklara, farklı ekolojilere ve büyük bir nüfusa sahiptir. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda istikrarlı ve sürdürülebilir bir tarımsal kalkınma sergilenebilmesi için ülkemizin temel bitkisel ürünlerde sağlayacağı verimlilik artışlarının en azından nüfus artışına paralel olması gerekmektedir. Bu bağlamda, iç ve dış pazarlarda daha çok gündeme gelen tüketici ve tarımsal sanayinin taleplerine cevap verebilmek için hem verim, kalite, hem de hastalık ve zararlılara tolerans yönünden rekabet gücü yüksek ürünlerin yetiştirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye tarımının bitkisel üretiminde beklenen atılımları gerçekleştirilebilmesi için tohumluk ve tohumculuk endüstrisine gereken önem ve desteklerin verilmesi iyi bir tohumculuk sisteminin kurulması ve tohumculuk politikalarının oluşturulması ile mümkündür.

 Bilindiği üzere, tohumculuk sektörleri gelişmiş ülkelerin hepsinde stratejik alan, tohum ve çoğaltım materyalleri ise stratejik ürünler olarak değerlendirilmektedir. Her şeyden önce gıda güvenliği bakımından tohum, bitkisel üretimde önemli bir faktördür. Tohumculuk politikalarının oluşturulması, tohum sistemlerinin kurulması ile gıda güvenliği alanında tedbirler alınabilecek, çiftçiler kullandığı tohumlukların niteliğini, elde edeceği ürünün miktar ve standartları konusunda önceden bilgi sahibi olabilecek, bitkisel üretimde kalite ve verim artışı mümkün olabilecektir.

Sonuç olarak, tarımsal üretimde, sertifikalı kaliteli tohum ve çoğaltım materyali kullanımı yaygınlaşması ile, üretici hem daha fazla ürün elde edilecek hem de yüksek kalite özelliklerine sahip ürününü daha yüksek fiyattan satılacak olup, üretici hem alırken hem de satarken iki yönlü kazanç sağlanmış olacaktır.

Tohumluk sektörünün en önemli paydaşlarından olan değerli üyelerimiz, sizlerin de bir tarımsal yayımcı gibi sertifikalı tohumluk kullanımının önemini üreticimize anlatmak suretiyle yürüteceğiniz faaliyetler sonucunda, ülke ekonomisine olan katkılarınızın katlanarak devam edeceği inancındayım.